top of page

HVEM, HVAD & HVOR?

Her er du ikke i tvivl om, hvad du er medlem af

§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Seniorklubben i Golf Club Harekær.
Klubbens adresse er Seniorklubben, Harekærvej 6 B, St. Salby, 4600 Køge. Klubben omtales herefter som Seniorerne.

§2 Formål

Seniorernes formål er:

 • at arrangere forskellige matcher indenfor senioraldersgrænserne med afholdelse såvel internt som eksternt.

 • at sikre bedst mulige forhold for seniorgolf under GC Harekær.

 • at sikre optimalt spil og etik på banen og

 • at fremme det bedst tænkelige sociale samvær medlemmerne imellem

§3 Medlemskab

Ethvert medlem af GC Harekær er berettiget til at spille i seniorklubben i det år, man fylder 55 år (herrer) og 50 (damer) med max handicap på 49.
Sæsonen inddeles i sommersæson 1.april - 31.oktober incl. og vintersæson 1. november - 31. marts incl.

§4 Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år for den kommende sæson på den ordinære generalforsamling.


Der fastsættes kontingent for hele perioden 1. januar – 31.december. Betaling skal ske inden sæsonstart til seniorklubbens bankkonto.

Ved indmeldelse efter sæsonstart betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse efter 15.juli betales alene halvt kontingent.

§5 Bestyrelsen

 • Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 personer valgt af og blandt Seniorklubbens medlemmer.

 • Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, sekretær m.v.

 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen ved simpelt flertal.

 • Genvalg kan finde sted

 • Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i forening. Prokura kan meddeles.

 • Bestyrelsen kan supplere sig og oprette diverse udvalg efter behov.

 

§6 Regnskab

Seniorklubbens regnskab aflægges for perioden 1. Januar – 31. December i kalender året. Seniorernes regnskab forestås af kassereren.
Seniorklubbens midler skal så vidt muligt henstå på klubbens bankkonto, således at den kontante kassebeholdning minimeres.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen, også kaldet Seniorernes Årsmøde, er Seniorklubbens øverste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes inden sæsonstarten hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med minimum 3 ugers varsel ved opslag på Seniorernes hjemmeside og på Seniorernes informationstavle i Golf Club Harekær samt – efter bestyrelsens skøn - ved e-mail til de medlemmer, der har oplyst en mail adresse til Seniorklubben

 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson, samt planer for den kommende sæson.

 3. Forelæggelse af regnskabet.

 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

 5. Fastsættelse af kontingent for året.

 6. Valg af bestyrelse og suppleant:
  a) valg af formand.
  b) valg af bestyrelsesmedlemmer.
  c) valg af suppleant.

 7. Valg af revisor.

 8. Eventuelt.

På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra de i § 9 og § 10 anførte tilfælde.


I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet bortset fra personvalg, hvor der foretages lodtrækning.

 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 

Referat af generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmerne som ved indkaldelse, inden 4 uger efter.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af Seniorklubbens medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af de forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at der er blevet stillet krav herom, og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag på Seniorernes hjemmeside og på Seniorernes informationstavle i Golf Club Harekær.

 

§9 Vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelsen til generalforsamlingen.


Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§10 Seniorklubbens opløsning

Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter reglerne for vedtægtsændringer.


Såfremt klubben opløses, skal Seniorklubbens eventuelle overskydende midler overgå til Golfklub Harekær ́s juniorafdeling.

Ajourført på generalforsamlingen 25. februar 2010

Ajourført på generalforsamlingen 28. februar 2013.

Ajourført på generalforsamlingen 25. februar 2016

bottom of page