top of page

HVEM, HVAD & HVOR?

Her er du ikke i tvivl om, hvad du er medlem af

Vedtægter for Herreklubben Ramlerne.

 

§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Herreklubben Ramlerne og har hjemsted i Køge Kommune. Klubbens adresse er: Herreklubben Ramlerne, Harekærvej 6B, St. Salby, 4600 Køge. Klubben omtales herefter som Ramlerne.

 

§2 Ramlernes formål

at fremme det kammeratlige samvær medlemmerne imellem.

at arrangere turneringer, matcher, udflugter o. lign. for medlemmerne.

 

§3 Medlemskab

Alle mandlige medlemmer af Golf Club Harekær (inkl. Long distance medlemmer), som er fyldt 18 år og som har et handicap på maximalt 54, kan optages som medlem af klubben. 

Alle spillere med i spilleret i Danmark (DGU-kort eller internationalt kort), og som godkendes af bestyrelsen, kan optages som passive medlemmer i Ramlerne. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer kan deltage i Præmie/dinnermatcher samt andre arrangementer, men ikke i de løbende tirsdagsrunder, mod evt betaling af ekstra turneringsfee, som fastsættes af bestyrelsen.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år for den kommende sæson på den ordinære generalforsamling.

Der fastsættes kontingent for hele sæsonen, for perioden 1. juni til sæsonafslutning og for 1. august til sæsonafslutning. Årsmødet defineres som liggende i sæsonen.

 

Medlemskab af Ramlerene er gældende fra den dag, hvor kassereren har modtaget kontingent enten ved direkte betaling eller registreret indbetaling på Ramlernes bankkonto, som oplyses ved indmeldelse, samt på Ramlernes hjemmeside og information på opslagstavlen.

 

§5 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 3-6 personer valgt blandt Ramlernes medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen ved simpelt flertal. På hver ordinær generalforsamling vælges hele bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i forening. Prokura kan meddeles. Bestyrelsen kan supplere sig og oprette diverse udvalg efter behov.

§6 Regnskab

Ramlernes regnskab forestås af kassereren. Ramlernes midler skal så vidt muligt henstå på Ramlernes bankkonto, således at den kontante kassebeholdning minimeres.

 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen, også kaldet Ramlernes Årsmøde, er Ramlernes øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden sæsonstarten hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med minimum 3 ugers varsel ved opslag på Ramlernes hjemmeside og på Ramlernes informationstavle i Golf Club Harekær.

 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson, samt planer for den kommende sæson.

  3. Forelæggelse af regnskabet.

  4. Fastsættelse af kontingentet.

  5. Bestyrelsens forslag.

  6. Indkomne forslag.

  7. Valg af bestyrelse.

  8. Eventuelt.

 

På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra de i §9 og §10 anførte tilfælde.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer af Ramlerne. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet, bortset ved personvalg hvor der foretages lodtrækning.

 

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ⅓ af Ramlernes medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af de forslag der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter der er blevet stillet krav herom og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag på Ramlernes hjemmeside og på Ramlernes informationstavle i Golf Club Harekær.

§9 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§10 Ramlernes opløsning

Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter reglerne for vedtægtsændringer.

Såfremt klubben opløses skal Ramlernes eventuelle midler overgå til Golf Club Harekærs juniorafdeling.

 

Disse vedtægter er vedtaget af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen tirsdag den 3. februar 2009. og ændret den 5. februar 2013, 4. februar 2014, 3. februar 2015 og 07. februar 2017.

bottom of page